คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม นาคบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนพพร ณ ถลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนนธวัฒน์ โปชะดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ผลเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ หมายดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวรเทพ ทองอุไร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงศ์ หัตถพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภลักษณ์ พรหมอนุรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวลัยภรณ์ จินดาพล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชมรมผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ หมายดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาประจวบ สุหชโช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ เหมมินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงฤดี โบบทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :