คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม นาคบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนพพร ณ ถลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนนธวัฒน์ โปชะดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ผลเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ หมายดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรเทพ ทองอุไร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงศ์ หัตถพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภลักษณ์ พรหมอนุรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางวลัยภรณ์ จินดาพล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชมรมผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ หมายดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาประจวบ สุหชโช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ เหมมินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงฤดี โบบทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู