คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนูรีน วาหะรักษ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจุฑามาศ จิตตลอด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพพ์ญาดา เพชรกอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลธิชา แจ่มจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศรันย์ เจียรนัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอังคณา พูลทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรวัฒน์ บัวพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2