ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยการเขียนแผนภาพความคิด บูรณาการค่านิยม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปราณี ปถม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2563,07:43  อ่าน 1359 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เพื่อสร้างเสริมผลการเรียนรู้ เรื่องนาฏศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พานิชการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2563,21:34  อ่าน 723 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยแบบ SQ4R โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อพัฒนาทักษะการจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปราณี ปถม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,14:32  อ่าน 593 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการออกแบบและปฏิบัติงานไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายสาโรจน์ เดชนครินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,15:05  อ่าน 450 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานอาชีพ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายสาโรจน์ เดชนครินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,15:05  อ่าน 735 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (STAD) การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระและการผันวรรณยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหัทชยานันท์ แก้วเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,21:48  อ่าน 952 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดโดยใช้การเรียนรู้แบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหัทชยานันท์ แก้วเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,21:46  อ่าน 731 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากถุงนมโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนิดา พิกุลทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,16:14  อ่าน 1697 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะชุดอ่านเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภกานต์ กวดกิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,15:56  อ่าน 884 ครั้ง
รายละเอียด..