ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรสถานศึกษา ปี 2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.49 MB 125367
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.38 KB 146426
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น มาตรฐานการศึกษา ประกอบการเขียนโครงการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 297.62 KB 146748
ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 17.4 KB 146692
แบบ SAR รายบุคคล ประจำปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 85.42 KB 146401
หลักสูตรสถานศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 774.98 KB 146439
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.15 KB 146583
บันทึกข้อความรายงานการอบรมโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง Word Document ขนาดไฟล์ 24.13 KB 146667
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.26 KB 147632
แบบรายงานโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 187.5 KB 146616
ใบเบิกค่าเลาเรียนบุตร ก.บ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 146795