ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรสถานศึกษา ปี 2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.49 MB 125377
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.38 KB 146431
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น มาตรฐานการศึกษา ประกอบการเขียนโครงการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 297.62 KB 146750
ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 17.4 KB 146700
แบบ SAR รายบุคคล ประจำปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 85.42 KB 146408
หลักสูตรสถานศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 774.98 KB 146446
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.15 KB 146589
บันทึกข้อความรายงานการอบรมโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง Word Document ขนาดไฟล์ 24.13 KB 146684
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.26 KB 147651
แบบรายงานโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 187.5 KB 146621
ใบเบิกค่าเลาเรียนบุตร ก.บ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 146804