คณะผู้บริหาร

นางสาวภรพิศ มธุรส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

นายธราพงษ์ ถวิลการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายชัยฤทธิ์ จิตสงค์
ครูเชี่ยวชาญ