คณะผู้บริหาร

นายอุดม นาคบุตร
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางสาวภรพิศ มธุรส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายชัยฤทธิ์ จิตสงค์
ครูเชี่ยวชาญ รักษษการแทนรองผู้อำนวยการ