กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเสาวภา ช่วยแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรจันทร์ ปรุงปลื้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางดวงฤดี โบบทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวหัทชยานันท์ แก้วเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวปราณี ปถม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวศุภกานต์ กวดกิจการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางกาญจนา โรจนบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางเพ็ญประภา วิลาศลัด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2