กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวขวัญฤดี ศรีนวลละออง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางวิไลลักษณ์ สวนเสาร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางจุฑาพร ปานมณี
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางณิรดา สัณหสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางมยุรา อภิสิทธิ์บัณฑิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุนิษา พรหมนุ้ย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2