กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิไลลักษณ์ สวนเสาร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจุฑาพร ปานมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายจรินทร์ ขันติพิพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางณิรดา สัณหสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางมัลลิกา ลิ่มสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางมยุรา อภิสิทธิ์บัณฑิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุนิษา พรหมนุ้ย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวขวัญฤดี ศรีนวลละออง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4