ครูชาวต่างชาติ

Mr.Phillip Jacobs

Mr. Jestoni Aquino

Mr.William Ikombe

Mr. Jonathan Rem Carlo Bernales

Miss May Ann Valdez

Miss Rosalym Abriol

Miss Chinkee Tan