เจ้าหน้าที่โรงเรียน

นางสาวกัลยาณี พัฒนานุกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาววิยะดา เผือกพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นาวสาวกันยาทิพย์ บานเย็น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ