นักการภารโรง

นายสมยศ อุดม
นัการภารโรง

นายสวาท สมัครกิจ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายโอภาส หมายดี
พนักงานขับรถ