กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอารีย์ บุญยรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางนิศารัตน์ จิตสงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายอำพล เกลือนสิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศุภกานต์ กวดกิจการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3