กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอารีย์ บุญยรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกุสุมา ขนอม
ครู คศ.3

นางนิศารัตน์ จิตสงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายอำพล เกลือนสิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางพยอม ทองอุไร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2