กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพัฒนพงษ์ รักช่วย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยฤทธิ์ จิตสงค์
ครู คศ.4

นายมานะ รัตนะดิลก ณ ภูเก็ต
ครู คศ.3

นายกมลวิทย์ จุลชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายปิยพงษ์ เยาดำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3