กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจันทร์จรัส สายสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสาโรจน์ เดชนครินทร์
ครู คศ.3

นางสาวิกา ลีสุรพงศ์
ครู คศ.3

นางชยณิชชา ชูปาน
ครู คศ.2