กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวิกา ลีสุรพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสาโรจน์ เดชนครินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ธราพงษ์ ถวิลการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางจันทร์จรัส สายสว่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวชนิดา พิกุลทอง
ครู คศ.2

นางชยณิชชา ชูปาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายลาภทวี ลีลาทิวานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4