กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจันทร์จรัส สายสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสาโรจน์ เดชนครินทร์
ครู คศ.3

นางสาวิกา ลีสุรพงศ์
ครู คศ.3

นางชยณิชชา ชูปาน
ครู คศ.2