กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนวลพรรณ ขมักการ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเครือวรุณ คชสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกฤชยาวีร์ ศรีเงินยวง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางฤดี ชลศึก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวหทัยชนก คำอ่อน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววนัสนันท์ เอกกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสุทธิวัตร ถวิลการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1