กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนวลพรรณ ขมักการ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเครือวรุณ คชสิทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกฤศชยาวีต์ ศรีเงินยวง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางฤดี ชลศึก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวหทัยชนก คำอ่อน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุทธิวัตร ถวิลการ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชนัญชิดา โกยกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปัณณิกา ศรีรักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1