กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจิรภา ชุติวโรภาส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางเนตรนภิส วิศาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายภูสิทธ์ โบบทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชนิดา พิกุลทอง
ครู คศ.2

นางสาวกมลชนก ลิ่มเหมาะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายลาภทวี ลีลาทิวานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4