กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเนตรนภิส วิศาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภูสิทธ์ โบบทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางจิรภา ชุติวโรภาส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวกมลชนก ลิ่มเหมาะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2